Verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn steeds van toepassing behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid overschrijdt geenszins 14 dagen.

 2. Online bestelling via webshop:
  • Bij bestelling van een artikel dat niet voorradig is, wordt dit omgezet in een ander artikel door een DF medewerker (na contact met desbetreffende klant).
  • Waarborgen kunnen aangerekend worden voor bepaalde artikels Aanpassingen aan de online order kunnen doorgevoerd worden mits contact met een DF medewerker.
  • Bij opmaak van de order kunnen prijzen afwijken van de aangegeven eenheidsprijs.
  • Een rechtzetting wordt doorgevoerd door een DF medewerker na contact met desbetreffende klant.
  • De betaling is ten aller tijde contant bij levering/afhaling van de bestelde goederen, tenzij anders overeengekomen met de klant
  • Bancontact is beschikbaar in al onze filialen.
  • Het te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde producten.

 3. Behoudens andersluidend beding worden onze leveringsdata slechts bij wijze van inlichting en bij benadering opgegeven.
  Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

 4. Veredelingswerken:
  De uitvoerder van de veredelingswerken is enkel aansprakelijk voor de door hem uitgevoerde werken; alle fouten en gebreken voortkomend van de hem ter veredeling overgemaakte materialen kunnen niet ten zijnen laste worden gelegd. De aanvaarding van de goederen heeft plaats bij het vertrek ervan uit diens magazijnen; deze aanvaarding is van rechtswege geschied wanneer de afnemer nalaat nazicht te doen. Alle klachten omtrent uitgevoerde werken moeten schriftelijk en aangetekend en binnen de acht dagen ervan aan de uitvoerder worden overgemaakt. De duurtijd van de waarborg voor de uitvoering der werken is beperkt tot zes maand na de uitvoering; zij dekt immers niet de normale slijtage doch enkel tegensprekelijk vastgestelde gebreken in uitvoering. Deze waarborg valt volledig weg zo de afnemer of de gebruiker of eender welke derde de goederen zelf heeft hersteld of aan een derde ter herstelling heeft overgemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eerste uitvoerder; ook valt de waarborg weg indien de materialen niet volgens de normale gebruiken of niet volgens de specifieke voorschriften van de uitvoerder werden onderhouden of gereinigd of met zorg en voorzichtigheid gebruikt. In elk geval kan de uitvoerder der werken slechts gehouden zijn tot het overdoen van de door hem uitgevoerde veredelingswerken; hij kan zich tot geen enkele andere vorm van schadevergoeding worden gehouden.

 5. Stockering:
  De uitvoerder van de werken bepaalt het ogenblik waarop hij deze werken zal uitvoeren; zo de te bewerken materialen voordien en/of nadien bij hem worden gestockeerd, gebeurt dit onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de leverancier, respectievelijke afnemer; alle welkdanige schade die aan deze materialen is gekomen tijdens deze stockering, ook al is dit in de magazijnen van de uitvoerder, zal niet op deze laatste kunnen worden verhaald.

 6. Transport:
  De goederen worden geacht geleverd te zijn in onze magazijnen, zodat alle transport van en naar onze magazijnen gebeurt op uitsluitend risico van de leverancier, respectievelijk afnemer, zelfs wanneer het transport zou verzekerd worden door de uitvoerder zelf.

 7. Klachten, om in overweging te kunnen genomen worden, dienen schriftelijk te geschieden binnen de acht dagen uiterlijk na ontvangst van de goederen. Terugzending van goederen, wegens beweerde non-conformiteit dient voorafgaandelik schriftelijk en gemotiveerd te worden aangevraagd en dit binnen de acht dagen uiterlijk na ontvangst van de levering.

 8. Al onze rekeningen zijn betaalbaar te Roeselare, contant einde maand netto en zonder korting.

 9. De geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom tot volledige betaling is geschied; dit eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in geval van faillissement van de koper.

 10. Door het niet betalen van één onzer facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kunnen wij naar goedvinden de uitvoering van de lopende contracten opschorten of ze van rechtswege geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwen.

 11. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekstelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van 75 EUR en een maximum van 3.000 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 12. Geschillen, betwistingen en gerechtelijke invorderingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk. De territoriale bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk gelden tevens voor de debiteuren van Nokerman. 

 13. Verwijlintresten aan 12% zijn van rechtswege verschuldigd vanaf de vervaldag der facture

In uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR: General Data Protection Regulation) wensen wij u meer informatie te verstrekken omtrent de werking van onze website.

De groep Defrancq bestaat uit volgende juridische entiteiten:

 • Group Defrancq NV – Iepersestraat 65 – 8830 Hooglede – KBO 0442.793.815
 • Defrancq Bouwspecialiteiten NV – Hoge Barrièrestraat 8 – 8800 Roeselare – KBO 0423.236.338
 • Etablissements Nokerman NV – Avenue de Philippeville 193 – 6001 Charleroi – KBO 0401.606.625
 • Defrancq Nederland BV – Provinciënbaan 13 – 5121DK Rijen – KvK 18040859
 • Defrancq Finance BV – Provinciënbaan 13 – 5121DK Rijen – KvK 18049148

Defrancq Bouwspecialiteiten NV als verwerkingsverantwoordelijke staat in voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens die u naar aanleiding van uw bezoek aan onze website verstrekt in het kader van:

 • Uw aanmelding voor de webshop: naam – voornaam – adres – woonplaats – e-mail-adres - telefoonnummer – GSM-nummer 
 • Uw e-mailverkeer of uw telefonische oproepen via de contactpagina: naam – voornaam – adres – woonplaats – e-mail-adres - telefoonnummer – GSM-nummer

De persoonsgegevens die u verstrekt kunnen door de verwerkingsverantwoordelijk overhandigd worden aan één van de ondernemingen van de groep, op voorwaarde dat dit binnen de gestelde doelstelling gebeurt.

De doelstelling van het opvragen van persoonsgegevens is steeds het aangaan of onderhouden van een commerciële relatie waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, met name:

 • Opmaak en opvolging van offertes
 • Opname van bestellingen en leveringen van bestellingen
 • Facturatie
 • Betalingsopvolging
 • Dienst na verkoop
 • Productinformatie
 • Nieuwsbrieven
 • Promotionele acties
 • Uitnodigingen voor events, beurzen en opleidingen

De hierboven opgesomde acties zijn van gerechtvaardigd belang omdat zij tot doelstelling hebben onze verkoop te maximaliseren.

Indien u voor bepaalde commerciële acties (o.a. nieuwsbrieven, promotionele acties, uitnodigingen, …) uw toestemming gegeven hebt, heeft u te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven.

Elke medewerker van Defrancq is zich bewust van het belang van de bescherming van en het voorzichtig omspringen met uw persoonsgegevens, dit onder toezicht van de verwerkingsverantwoordelijke.


U heeft ten allen tijde het recht tot:

 • Inzage – verbetering – schrapping van uw persoonsgegevens
 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Intrekking van uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens
 • Aanvraag tot overdracht van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden zolang als nodig is voor de doelstelling, meer bepaald het aangaan of onderhouden van onze commerciële relatie. De tijdsduur voor het bijhouden van uw persoonsgegevens loopt zo lang als nodig is voor een correcte bedrijfsvoering.

Ingeval de verwerking van persoonsgegevens in de toekomst aan externe dienstverleners uitbesteedt wordt, dan verbindt Defrancq zich ertoe de bescherming van uw persoonsgegevens verder te waarborgen.

Defrancq maakt geen gebruik van geautomatiseerde beslissingsprocessen.
Voor vragen of bemerkingen kunt u steeds:

 • telefonisch contact opnemen op het nummer +32 (051) 22 49 42
 • een e-mail sturen naar privacy@defrancq.be
 • contact opnemen en/of klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

Wij garanderen u een snelle behandeling van uw aanvraag en verbinden ons ertoe u binnen de vijf werkdagen volgend op uw aanvraag te contacteren.