Het Belvédère, de kroon op de Gentse boekentoren

De Boekentoren van UGent is een opvallend en beeldbepalend gebouw in de Gentse binnenstad, gebouwd in 1933 naar een ontwerp van Henri van de Velde. Het gebouw werd in 1992 op de lijst met te beschermen gebouwen geplaatst en was dringend aan restauratie toe omwille van oprukkend betonrot.


Het Belvédère, de kroon op het (bouw)werk met een cruciale rol voor Defrancq®

Misschien wel het meest typerende deel van de Boekentoren, namelijk het Belvédère helemaal bovenaan met terras, is wellicht iets minder bekend bij het grote publiek. Ook dit onderdeel draagt onmiskenbaar de ‘van de Velde’ handtekening: hoge plafonds en imposante glaspartijen.

In samenspraak met alle betrokken partijen, bouwheer, architecten, aannemers… werd Defrancq® gecontacteerd om een cruciale rol te gaan spelen in de concrete renovatie van dit deel van de toren. Enerzijds moest de bovenste rand rondom het plat dak voorzien worden van een nieuwe opstand in hout die nadien in koper bekleed moest worden. Ook de bakgoten werden minutieus vernieuwd volgens de authentieke modellen, waarbij zelfs de oude regenontvangers in de hoeken van het gebouw natuurgetrouw werden gekopieerd.


Grensverleggende aanpak en communicatie

Jo Dewulf, technisch adviseur bij Defrancq® en projectbegeleider, kon voor deze unieke opdracht niet terugvallen op courante ervaringen, hij maakte een draaiboek op voor het verloop voor het verloop van dit project. Elke stap en elk onderdeel schetste hij afzonderlijk uit. Van deze schetsen werden dan meer gedetailleerde werktekeningen gemaakt, die zowel dienden als leidraad voor de plooiers bij Defrancq als later voor de plaatsers bovenop de toren. Werkelijk alles werd uitgetekend tot en met het laatste schroefje.

“Naast onze gedrevenheid en vakkennis speelde de vlotte communicatie tussen alle partijen een belangrijke rol om dit prestigieuze project tot een goed einde te brengen."

5 ton koper en een pluim voor het plooiwerk

In totaal werd zowat 5 ton koper verwerkt in het Belvédère.  Jo Dewulf: “Op basis van mijn schetsen ontwikkelde Carl Cool verder alle benodigde koperen cassettes. In ons atelier hier in Roeselare werden alle koperplaten gelaserd in de vereiste vorm. Voor de cassettes waren dit vrij complexe patronen waarop alle plooilijnen waren aangegeven, wat dan weer het werk van onze plooiers vergemakkelijkte. De kennis en ervaring van onze lassers en machinebedieners plus de precisie van de CN-sturingen hebben geleid tot de nauwkeurige prefabricatie van alle benodigde cassettes en andere complexe stukken.
Op de werf moesten die enkel nog op de juiste en vooraf bepaalde plek geschoven en bevestigd worden.”

In uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR: General Data Protection Regulation) wensen wij u meer informatie te verstrekken omtrent de werking van onze website.

De groep Defrancq bestaat uit volgende juridische entiteiten:

 • Group Defrancq NV – Iepersestraat 65 – 8830 Hooglede – KBO 0442.793.815
 • Defrancq Bouwspecialiteiten NV – Hoge Barrièrestraat 8 – 8800 Roeselare – KBO 0423.236.338
 • Etablissements Nokerman NV – Avenue de Philippeville 193 – 6001 Charleroi – KBO 0401.606.625
 • Defrancq Nederland BV – Provinciënbaan 13 – 5121DK Rijen – KvK 18040859
 • Defrancq Finance BV – Provinciënbaan 13 – 5121DK Rijen – KvK 18049148

Defrancq Bouwspecialiteiten NV als verwerkingsverantwoordelijke staat in voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens die u naar aanleiding van uw bezoek aan onze website verstrekt in het kader van:

 • Uw aanmelding voor de webshop: naam – voornaam – adres – woonplaats – e-mail-adres - telefoonnummer – GSM-nummer 
 • Uw e-mailverkeer of uw telefonische oproepen via de contactpagina: naam – voornaam – adres – woonplaats – e-mail-adres - telefoonnummer – GSM-nummer

De persoonsgegevens die u verstrekt kunnen door de verwerkingsverantwoordelijk overhandigd worden aan één van de ondernemingen van de groep, op voorwaarde dat dit binnen de gestelde doelstelling gebeurt.

De doelstelling van het opvragen van persoonsgegevens is steeds het aangaan of onderhouden van een commerciële relatie waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, met name:

 • Opmaak en opvolging van offertes
 • Opname van bestellingen en leveringen van bestellingen
 • Facturatie
 • Betalingsopvolging
 • Dienst na verkoop
 • Productinformatie
 • Nieuwsbrieven
 • Promotionele acties
 • Uitnodigingen voor events, beurzen en opleidingen

De hierboven opgesomde acties zijn van gerechtvaardigd belang omdat zij tot doelstelling hebben onze verkoop te maximaliseren.

Indien u voor bepaalde commerciële acties (o.a. nieuwsbrieven, promotionele acties, uitnodigingen, …) uw toestemming gegeven hebt, heeft u te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven.

Elke medewerker van Defrancq is zich bewust van het belang van de bescherming van en het voorzichtig omspringen met uw persoonsgegevens, dit onder toezicht van de verwerkingsverantwoordelijke.


U heeft ten allen tijde het recht tot:

 • Inzage – verbetering – schrapping van uw persoonsgegevens
 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Intrekking van uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens
 • Aanvraag tot overdracht van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden zolang als nodig is voor de doelstelling, meer bepaald het aangaan of onderhouden van onze commerciële relatie. De tijdsduur voor het bijhouden van uw persoonsgegevens loopt zo lang als nodig is voor een correcte bedrijfsvoering.

Ingeval de verwerking van persoonsgegevens in de toekomst aan externe dienstverleners uitbesteedt wordt, dan verbindt Defrancq zich ertoe de bescherming van uw persoonsgegevens verder te waarborgen.

Defrancq maakt geen gebruik van geautomatiseerde beslissingsprocessen.
Voor vragen of bemerkingen kunt u steeds:

 • telefonisch contact opnemen op het nummer +32 (051) 22 49 42
 • een e-mail sturen naar privacy@defrancq.be
 • contact opnemen en/of klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

Wij garanderen u een snelle behandeling van uw aanvraag en verbinden ons ertoe u binnen de vijf werkdagen volgend op uw aanvraag te contacteren.